„Sokkal többen gondolják azt magukról, hogy értik az evolúció elméletét, mint amennyien valóban értik is azt.”
Jacques Monod, biológus     

Az evolúció, mint biológiai képtelenségAz evolúció, mint biológiai képtelenség

Elmélyülten olvastam Szedmák András Mi az igazság? című kéziratát, mely az evolúció minden szempontból nagyon alapos kritikáját tartalmazza. A könyv valóban mindenkihez szól, legyen az vallásos vagy vallástalan személy.
Tanulmányaim során engem is foglalkoztatott a dolog: evolúció vagy teremtés? Aztán lecsitították érdeklődésemet azzal, ha létezik is evolúció, annak Isten a mozgatórugója. Szedmák András könyve viszont rávilágított, hogy ez is helytelen elképzelés. Sőt egyértelműen kijelenti: Isten nélkül élet nincs és nem is képzelhető el, az evolúció pedig valójában nem is létezik.
Érdekesség, hogy Szedmák András, mint egykor a Magyar Madártani Egyesület tagja, majd az emberiség evolúciójának kutatója, az utóbbi évekig elfogadta az evolúcióelméletet, így azt „belülről” is jól ismeri, nem csak külső kritikusként. Ezért is mert vállalkozni e hiánypótló mű megírására – hangsúlyozom: hiányt pótló, mert ilyen összefoglaló evolúciókritika magyar szerzőtől még nem jelent meg. Kisebb írásművek, cikkek, fordítások természetesen fellelhetők, de az evolúció minden pontjára kiterjedő cáfolatot most tarthat először kezében az olvasó.
A szerző az első és az utolsó rész megírásával mintegy vallásos jellegű keretbe foglalja írásművét. Ennek ellenére írása nem teológiai, hanem természettudományos okfejtés – csupán a témakör elengedhetetlen vallásos kérdéseit (az Istenbe vetett hitet, a teista evolúció kritikáját, stb.) eleveníti föl, melyektől mi magunk is gazdagabbak leszünk. Olvasás közben rádöbbenünk, mennyire csodálatos az Isten által megteremtett univerzum, milyen összetett egy sejt, és, hogy mindez a puszta véletlenek összjátéka nem lehet. Az evolúció történetéről szóló rész kimagasló, egyedülálló remekmű. Eddig soha nem tapasztaltam meg, mennyire összefügg az ateizmus, az Istenből való kiábrándultság és az evolúció elmélete. Megdöbbentő volt szembesülni azzal, hogy politikai rendszerek képesek felhasználni biológiai találgatásokat saját céljuk eléréséhez (kommunizmus - Isten létének tagadása), és még mind a mai napig általánosan elfogadott tényként kezelik.
Az evolúció az emberi személyiség lényegét elhazudja, emellett megalapozatlanul állítja, hogy a földi lét egyetlen progenitortól vagy génkészlettől származik. Az író hangsúlyozza, hogy a cáfolatok során kizárólag a tudomány által feltárt eredményekre támaszkodik. A könyvben fellelhető egyetlen egy természettudományos tény sem ellenkezik a legmodernebb biológiai eredményekkel. A könyv egyik jelentősége épp ebben rejlik: felhasználja a XX. és a XXI. századi kutatásokat, de az evolúcióra vetítve a következtetések épp ellentétesek az uralkodó tudományos felfogással. Érdekes paradoxon figyelhető meg: az evolúcionisták tényei és a teremtéshívő biológusok kiindulási pontjai gyakorlatilag azonosak, csak a tényekből levont következtetések mások, sőt épp ellentétesek.
Szedmák András merészen és következetesen kiáll amellett, hogy az evolúció, az élőlények egymásból való kifejlődése, ellenkezik minden természeti törvénnyel. Ezt igazolja a természettudomány minden ága: a biológia, a fizika, a kémia, a paleontológia „hézagai”, a matematika és a biomatematika. És érdekes, hogy a rendhagyó következtetések levonása egybecseng a Szentírással és a teológia eredményeivel (már ahol van közös pontjuk.)
A szerző nagyon alaposan végigveszi az összes olyan felmerült állítást, melyet az evolúció hívei elméletük alátámasztására használnak fel, majd sorban, nagyszerű következetességgel cáfolja meg azokat. Ilyen például a molekuláris genetika részletes elemzésén alapuló okfejtés, a természetes szelekció fejlődést generáló képtelensége, a hiányzó láncszemek valósága, a véletlen szerepének bemutatása, a teista evolúció meséje és az ember kifejlődésének képtelensége. Mindezt úgy teszi, hogy ne váljon szélsőségessé. Azok számára is közérthető, akik kevéssé járatosak a teológiában és a biológiában. A szerző célja, hogy írása hatására gondoljuk át, a kinyilatkoztatott igazságon és az Istenbe vetett hiten túl, az evolúció valótlanságát. Hozzá akar segíteni mindenkit ahhoz, hogy elmélyítse ismeretét az evolúció tanaiban, illetve annak képtelenségére ráébredjen.
Fontos megjegyezni, hogy e könyv a nagyközönségnek szól, ezért az is elsődleges szempont, hogy az összes érdeklődő könnyedén megértse. Ezzel a szerző egy igen nehéz dolgot oldott meg: bonyolult biológia fogalmakat egyszerű szavakkal úgy magyaráz el, hogy magas fokú természettudományos ismeretekkel nem rendelkezők is rádöbbennek az evolúció buktatóira. Néha túl részletesnek tűnhet bizonyos jelenségek magyarázata, de ennek oka épp az, hogy felfedje, mennyire összetett az élő szervezet működése, és mennyire nem lehet a véletlen műve mindaz, ami a világban elénk tárul.
Az egész könyv lényegét abban tudom megragadni, hogy bibliai vagy teológiai okfejtés nélkül, kizárólag természettudományos alapon cáfolja meg az evolúció lényeges és kevésbé jelentős állításait, és így jut el Isten létének bizonyosságához. Maximálisan egyet tudok érteni a szerző előszavában írt kijelentésével, miszerint „az evolúció egy olyan elmélet, amely elsősorban nem önálló tudomány, hanem a biológia önmagában helyes megállapításaiból levont téves következtetések filozófiája.”
Személy szerint engem különösképp megragadott az ember és az állat közti különbségek kíméletlen igazságként történő felsorolása. Ott olyan, józan ésszel mindenki által nyilvánvaló állítások szerepelnek, hogy végigolvasva talán elszégyellhetjük magunkat, ha valaha is komolyan gondoltuk, hogy az ember az állatvilágból származik.

Schalkház Rita biológus, mikrobiológus, a Magyar Mikrobiológiai Társaság rendes tagjaForrás: http://ifigodollo.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=927:az-evolucio-mint-biologiai-keptelenseg&catid=41:ajanlo&Itemid=104